Disclaimer

1. Algemeen

Deze website (www.svgrasheide.be) wordt beheerd door de vzw Blauw Geel Grasheide. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De vzw Blauw Geel Grasheide kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Gebruik van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over voetbalclub SV Grasheide. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met de club die telefonisch kan worden bereikt op het nummer 0474 49 81 80.
Alhoewel de vzw Blauw Geel Grasheide zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert de vzw Blauw Geel Grasheide niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert de vzw Blauw Geel Grasheide een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.
Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je de vzw Blauw Geel Grasheide contacteren op volgend e-mailadres: info@svgrasheide.be.

3. Aansprakelijkheid

De vzw Blauw Geel Grasheide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.
Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. De vzw Blauw Geel Grasheide verstrekt dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.
De vzw Blauw Geel Grasheide is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

4. Intellectuele eigendom

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de vzw Blauw Geel Grasheide.

5. Toepasselijk recht

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

Privacybeleid

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De vzw Blauw Geel Grasheide is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website svgrasheide.be van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De vzw Blauw Geel Grasheide verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan de vzw Blauw Geel Grasheide. Wanneer je opteert voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die de vzw Blauw Geel Grasheide verzamelt, worden opgenomen in het adressenbestand van de vzw Blauw Geel Grasheide (Galeistraat 5a, 2580 Putte) met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten ingericht door de vzw Blauw Geel Grasheide.

Door het meedelen van deze persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat de vzw Blauw Geel Grasheide de persoonsgegevens voor dit doel bewaart en verwerkt. Je persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden, noch voor direct marketing doeleinden aangewend. De vzw Blauw Geel Grasheide draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Je hebt het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Je kunt een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot je persoonsgegevens richten aan:

vzw Blauw Geel Grasheide
Galeistraat 5a
2580 Putte

Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

De persoonsgegevens die de vzw Blauw Geel Grasheide verzamelt via inschrijfformulieren in het kader van activiteiten, worden na afloop van deze activiteit niet opgeslagen, tenzij expliciet anders vermeld en pas na uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker.

2. Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan je wensen. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan de vzw Blauw Geel Grasheide haar dienstverlening aan de bezoekers verder optimaliseren.

4. Wijzigingen
De vzw Blauw Geel Grasheide behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot deze website, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.